Algemene voorwaarden de Hoepel

(kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang)

januari 2019

 

Art. 1 Openingstijden

De Hoepel is 52 weken per jaar geopend en dagelijks van maandag tot en met vrijdag van 7.30-18.00 uur, behalve op feestdagen en de dag na Hemelvaart. Feestdagen zullen drie maanden voor aanvang van het kalenderjaar op de website van de Hoepel worden gepubliceerd. Tevens zijn er twee studiedagen waarop de Hoepel gesloten is. De data voor deze studiedagen worden drie maanden van te voren kenbaar gemaakt aan de ouders/verzorgers.

Op 5, 24 en 31 december sluit de Hoepel om 17.00 uur.

 

Art. 2 Opvang

De Hoepel biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar.

 

Art. 3 Inschrijving

Aanmelding voor opvang bij de Hoepel is alleen mogelijk door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website (https://www.dehoepel.nl/inschrijfformulier-kdv). Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het kind wordt direct geplaatst of, als er sprake is van een wachtlijst, daaraan toegevoegd.

 

Art. 4 Contract

Na invulling van het inschrijfformulier wordt er een reservering gemaakt op basis van de door de ouder aangegeven dagen. Op het moment dat er een kindplaats beschikbaar is wordt de reservering in een contract opgenomen en dit contract wordt door de ouder ondertekend.

Op het moment dat een ondertekend contract door de Hoepel ontvangen is, is de plaatsing geldig en is de ouder aan de algemene voorwaarden gebonden.

 

Art. 5 Tarieven

De tarieven zullen jaarlijks worden aangepast onder andere op basis van de loonkostenstijgingen als gevolg van de CAO Kinderopvang. Daarnaast zullen algemene kostenstijgingen, voor zover van toepassing binnen de begroting van de Hoepel, in de berekening van de tarieven worden meegenomen. De directie van de Hoepel stelt het uurtarief dagopvang en buitenschoolse opvang jaarlijks voor 1 oktober vast. Het nieuwe uurtarief voor dagopvang en voor buitenschoolse opvang worden per 1 januari in het jaar daaropvolgend in rekening gebracht. De Hoepel stelt direct na vaststelling van het nieuwe uurtarief de ouder hiervan op de hoogte.

 

Art. 6 Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is toegestaan mits:

 1. de groepssamenstelling het toelaat;
 2. de dag wordt geruild met een andere dag die in dezelfde week valt.

 

Art. 7 Mutaties

Mutaties in persoonsgegevens en wensen tot structurele wijziging in dagen dienen aan het management te worden doorgegeven.

 

Art. 8 Opzegging door ouders/verzorgers

Indien de ouder/verzorger, na ondertekening, het contract wil opzeggen, kan dit uitsluitend schriftelijk of via de email. De opzegging  dient minimaal 1 maand voor de datum van opzegging door de Hoepel te zijn ontvangen.

Voor vermindering van dagen geldt eveneens een opzegtermijn van 1 maand.

 

Art. 9 Betaling

 1. Alle rekeningen worden per automatische incasso geïnd. Het bedrag wordt rond de 25ste van de maand geïncasseerd en heeft betrekking op de betaling voor de eerstvolgende maand. Door ondertekening van het contract gaat de ouder akkoord met de maandelijkse automatische incasso. De Hoepel verstuurt de maandelijkse factuur via de email naar de contractverantwoordelijke ouder.
 1. Als een kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat daarvoor is betaald, kan de Hoepel het contract direct opzeggen, per aangetekende brief. Bij onmiddellijke betaling wordt de opzegging ongedaan gemaakt.
 1. Indien de ouder(s) in gebreke blijven met de betalingen zal de Hoepel, nadat ouders in de gelegenheid zijn gesteld aan hun verplichtingen te voldoen, een incassobureau inschakelen. Dit bureau zal met de ouder(s) een regeling voor de betalingen treffen. Hier zijn kosten aan verbonden die voor rekening van de ouder(s) komen.
 1. Over de betaling die niet tijdig is verricht, is de Hoepel gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
 1. Bij herhaaldelijke problemen met de betaling kan de Hoepel het contract per direct beëindigen.

 

Art. 10 Feestdagen en afwezigheid

Tijdens ziekte of vakantie van het kind en de dag na Hemelvaart, wordt geen reductie verleend. Ook kunnen deze dagen niet geruild worden. Op nationale feestdagen is de Hoepel gesloten en ouders die reguliere opvang op deze dagen hebben, kunnen de dagdelen in hetzelfde kalenderjaar compenseren.

Dit werkt als volgt: Na iedere feestdag worden automatisch credituren voor het kind opgebouwd. De credituren kunnen ingezet worden als de planning het toelaat en vervallen in het nieuwe kalenderjaar.

 

Art. 11 Ziekte

 1. Zieke kinderen kunnen niet door de Hoepel worden opgevangen. Indien een kind vanwege ziekte niet komt, dient dit zo spoedig mogelijk aan de Hoepel te worden gemeld.
 1. Er dient altijd iemand bereikbaar te zijn die het kind kan komen ophalen als het tijdens verblijf bij de Hoepel ziek wordt.
 1. Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk niet lekker voelt (passief is, extreem veel huilt, over pijn klaagt), een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden.
 1. Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, hersenvliesontsteking, kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus, diarree, krentenbaard of vijfde ziekte.
 1. De pedagogisch medewerksters van de Hoepel mogen geen medische handelingen verrichten. De pedagogisch medewerksters dienen geen koorts onderdrukkende middelen toe.
 1. Indien ouders wensen dat de pedagogisch medewerksters medicijnen verstrekken, dient een overeenkomst gebruik geneesmiddelen te worden ingevuld en ondertekend.
 1. In noodgevallen kan het voorkomen dat de pedagogisch medewerksters onmiddellijk het alarmnummer van de ambulance bellen en pas daarna de ouders waarschuwen.

 

Art. 12 Oudercommissie

Binnen de Hoepel is een oudercommissie actief. De leden van de oudercommissie zijn ouders van kinderen van de Hoepel. De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot beleid, pedagogische ontwikkelingen, spelontwikkelingen en activiteiten.

 

Art. 13 Klachtenbehandeling

 1. Ouders met een klacht wenden zich in eerste instantie rechtstreeks tot de betrokken medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met de ouder op te lossen.
 1. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de ouder wordt opgelost of de klacht gaat over de organisatie, dan richt de ouder zich tot de pedagogisch manager van de Hoepel. Deze probeert de klacht in overleg met de ouder en de betrokken medewerker op te lossen.
 1. Indien de klacht nadat artikel 13 lid 1 en/of 2 doorlopen zijn niet naar tevredenheid van de ouder is opgelost of als de ouder zich met de klacht niet rechtstreeks tot de medewerker wil wenden, dan kan de klacht schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de directeur van de Hoepel.

 

Art. 14 Externe klachtenprocedure

Indien de klacht na toepassing van artikel 13 naar de mening van de ouder niet is opgelost, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de Geschillencommissie waarbij de Hoepel is aangesloten. Het is ook mogelijke een klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie, echter het verdient de voorkeur de klacht eerst intern kenbaar te maken en de organisatie de gelegenheid te geven deze op te lossen.
 

De Geschillencommissie heeft de volgende contactgegevens:

De Geschillencommissie

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Tel. 070-3105310

Website: www.geschillencommissie.nl

 

Art. 15 Registratienummer LRK

De registratienummers van kinderdagverblijf de Hoepel bij het Landelijk Register Kinderopvang zijn:

- Locatie Groenoordlaan 123697463

- Locatie Loolaan 200433064

 

Het registratienummer van BSO de Hoepel bij het Landelijk Register Kinderopvang is:

- BSO de Hoepel 316152420
 

Art. 16 Privacy maatregelen

Kinderdagverblijf de Hoepel registreert en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van kinderopvang dienstverlening. Zij gaat hierbij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar klanten (ouders/verzorgers en kinderen). De gegevens van kinderen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouder/verzorger. De volledige privacyverklaring van Kinderdagverblijf de Hoepel is te lezen op de website pagina Privacy en cookiebeleid.

 

Tijdens het intake gesprek wordt een ‘Persoonsgegevens toestemmingsformulier’ doorgenomen waarin de keuze van de ouders betreffende het verwerken van persoonsgegevens vastgelegd en ondertekend wordt. Te allen tijden heeft de ouder het recht om wijzingen ten aanzien van de verwerking door te voeren, dit wordt wederom vastgelegd in het ‘Persoonsgegevens toestemmingsformulier’.

 

De Hoepel gaat zorgvuldig om met de privacy van alle kinderen. Indien ouders toestemming geven om foto’s te maken van het kind, dan komen de kinderen ook op de foto’s met andere kinderen. De foto’s van andere kinderen mogen ouders niet gebruiken op enige vorm van social media, niet e-mailen en niet gebruiken in whatsapp.

 

Op de locaties van de Hoepel mogen ouders en overige volwassenen geen beelden maken met eigen apparaten.

Plan een
RONDLEIDING
plan rondleiding bij kinderdagverblijf de Hoepel in Apeldoorn

 

 
 
Ontwerp en realisatie WDPP